Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering har mer än 15 års erfarenhet av kvalitetssäkring och certifiering.

SBF 2014 Föreståndare brandfarlig vara

För att visa räddningstjänst eller andra kravställare att en föreståndare brandfarlig vara har erforderlig kompetens inom lagstiftning (bl a SFS 2010:1011) och myndighetsföreskrifter finns nu möjlighet att certifiera sig enligt normen SBF 2014:1 Föreståndare brandfarlig vara. Därmed kan verksamhetsutövaren enkelt visa att föreståndaren har den kompetens som lagen föreskriver.

Normen SBF 2014:1 är indelad i 5 olika grupper allt efter omfattningen på verksamheten som bedrivs med eller utan cisterner. Några exempel på vanliga områden som berörs är restaurangkök, butiker, smyckestillverkning, sjukhus, skolor, bilverkstäder, bensinstationer och industrin.

Läs mer

SBSC är anmält organ (Notified Body)

Anmälda organ (Notified Bodies) är oberoende organisationer med kompetens att bistå och övervaka tillverkarnas arbete med att verifiera att de produkter som sätts ut på marknaden uppfyller de regler som gäller inom EU. Detta sker genom provning, kontroll och certifiering i enlighet med EU-rättsakter.

Byggproduktförordningen kallas ofta CPR, efter den engelska titeln Construction Products Regulation. Syftet med byggproduktförordningen är att villkoren för försäljning av byggprodukter på den inre marknaden ska vara enhetliga.

Läs mer

Nytt informationsmaterial framtaget

Nu finns informationsmaterial framtaget för certifierade bevakningsföretag och anläggarfirma brandlarm. Materialet är avsett att kunna användas av SBSC certifierade kunder riktat mot slutkunder.

Materialet är framtaget i form av foldrar och finns i två versioner. En webb-version för nedladdning och en version för tryck.

Vi arbetar just nu med ytterligare material rörande anläggarfirmor sprinkler, besiktning, inbrottslarm, cctv och lås.

Läs mer